Regjistrimi

Regjistrohuni në LegitFTA

E-Mail Adresa

E verifikimi i kodit do të dërgohen në e-mail më lart
Verifikimin e kodit është e rëndësishme, Ju nuk mund të regjistrohen pa e përdorur atë.
Sigurohuni që të shkruani saktë email për të marrë e verifikimit të kodit

Shënim:ju Lutemi të kontrolloni ju spam apo junk kuti si disa aktivizimit kodet nuk mund të shkojnë nëpër kutinë tuaj. Ose kontaktoni webmaster legitftashop@gmail.com